Семінар 3-5

Загальна та вікова психологія

2 семестр

 

Тема 3. Об’єкт і предмет, мета і завдання вікової психології

 

План

1. Структура, значення та місце вікової психології в системі наук.

2. Історія виникнення та провідні напрями вікової психології.

3. Вік як основна наукова категорія.

4. Онтогенез та філогенез – спільне і відмінне.

5. Класифікація методів дослідження вікової психології за Б.Г. Ананьєвим.

6. Специфіка застосування психологічних методів дослідження у різні вікові періоди розвитку людини.

 

 

Додаткові завдання

Усні повідомлення (до 3 хвилин, основне завдання – зацікавити аудиторію)

Будь-які епізоди з історії виникнення і становлення вікової психології, які вас зацікавили (наприклад, експеримент Мілгрема 1974 року про підкорення авторитету, експеримент Джонсона 1939 року із сиротами тощо)

 

Додаткові завдання (письмово від руки):

Схематично зобразити структуру галузей психології із зазначенням місця, взаємозв’язків і структурних елементів вікової психології.

 

 

Література загалом з вікової психології

 

Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет): Учебное пособие. 5-е изд. — М.: Изд-воУРАО, 1999. —176с.

Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.

Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. - 4-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 456 с. (по возрастам)

Обухова, Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для бакалавров / Л.Ф. Обухова. - М.: Юрайт, 2013. - 460 c.

Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник для бакалавров / И.В. Шаповаленко. - М.: Юрайт, 2013. - 567 c.

 

Є у бібліотеці СумДУ

Савчин, М. В. Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К. : Академвидав, 2006. – 360 с.

НавчЗ - Навчальний зал і є скачаний

Павелків Р. В. Вікова психологія: підручник / Р.В.Павелків.- Вид. 2-е, стер. - К.: Кондор, 2015. 469 с. НавчЗ - Навчальний зал

На кафедрі – Кулагина Возрастная психология.

 

До теми рекомендована:

Савчин, М. В. Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К. : Академвидав, 2006. – §§1.1, 1.2.

 

Тема 4. Поняття про психічний розвиток.

 

План

1. Психічний розвиток як наукове поняття.

2. Загальні закономірності психічного розвитку індивіда.

3. Співвідношення біологічного і соціального факторів психічного розвитку.

4. Детермінанти психічного розвитку. Учіння і розвиток (підходи Ж. Піаже, Л.С. Виготського, Г.С. Костюка).

5. Порушення психічного розвитку. Гетерохронія психічного розвитку: акселерація та ретардація.

 

Рекомендована література

Савчин, М. В. Вікова психологія: навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К. : Академвидав, 2006. – §§1.3

Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — С. 14-24.

 

Додаткова література – А.Лелик. Что видит кукла (Теорія Ж.Піаже про егоцентризм дитини).- Режим доступу: http://happy-school.ru/publ/besedy/pup_zemli/97-1-0-13616 Дівчата, у кого є менші брати-сестри, це ваша зоряна година))

 

 

 

Додаткові повідомлення

Розвиваюче раннє навчання (представити одну методику, наприклад, Монтессорі, Домана, Зайцева тощо) – на вибір

 

Додаткове письмове завдання

Скласти таблично чи у вигляді схеми перелік психічних функцій, процесів, властивостей, станів, які можуть бути успадковані та таких, які визначаються переважно шляхом соціалізації. Визначити, які з них стосуються особисто вас. Як висновком, одним реченням відповісти на питання: На вашу думку, що є визначальним фактором розвитку психіки – генетичний чи соціалізуючий?

 

Тема 5. Періодизація вікового розвитку. Кризи розвитку особистості.

План

1. Загальна характеристика вікових криз.

2. Основні підходи до класифікації періодів розвитку людини:

2.1. Біогенетичний підхід. Теорія рекапітуляції (С. Холл). Теорія дозрівання А. Гезела. Концепція А. Валлона.

2.2. Психодинамічний підхід (З. Фрейд). Епігенетична концепція Е. Еріксона.

2.3. Культурно-історична концепція Л.С. Виготського та Д.Б. Ельконіна та її послідовники (А.В. Петровський, Д.І. Фельдштейн, Б.Г. Ананьєв, Л.І. Божович, Г.С. Костюк).

3. Когнітивізм. Періодизація інтелектуального розвитку дитини Ж. Піаже.

4. Рівні та стадії морального розвитку особистості (за Л. Кольбергом).

5. Персонологічний підхід до вікового розвитку особистості (А. Маслоу, К. Роджерс).

 

 

Література

Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — С. 7-24.

Сорокоумова Е.А. Возрастная психология. Краткий курс Учебное пособие предназначено для студентов-психологов очных и заочных отделений высших учебных заведений.- СПб.: Питер, 2007. — С 33-53.

 

Додаткові повідомлення

Представити будь-яку теорію періодизації вікового розвитку людини з не озвучених на лекції ( Курт Левін, А. Адлер, гештальт-теорія розвитку, теорія прив’язаності Джона Боулбі, екологічна теорія Урі Бронфенбреннера тощо)

 

Додаткове письмове завдання

Проаналізувати власний життєвий шлях за двома запропонованими класифікаціями (бажано ті, які ви вважаєте найбільш точними і з уявною перспективою з урахуванням майбутнього вашого життя). Коротко пояснити, чому саме тоді відбувся перехід від одного вікового періоду до іншого, який критерій класифікації періодів обрано.

 

Posted in Без рубрики

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *